Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. De besloten vennootschap Leenen Steengoed b.v.,
2. De besloten vennootschap Leenen Transport b.v.,
3. De besloten vennootschap D.L. Beheer b.v.,

allen gevestigd te Someren; allen hierna te noemen Leenen.

Artikel I Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes,
orderbevestigingen, diensten, verkopen, leveringen, uitvoering van
werken en alle overige met ons gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van onze wederpartij zullen slechts van
toepassing zijn op de met ons besloten overeenkomsten, voor zover wij
dat schriftelijk erkend en bevestigd hebben.
3. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden
werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid
van deze voorwaarden op de later met Leenen gesloten
overeenkomsten te zijn gegaan.

Artikel II Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. In geval van een offerte komt de overeenkomst tot stand zodra de
acceptatie van het aanbod Leenen heeft bereikt en Leenen schriftelijk
aan de wederpartij heeft verklaard de offerte gestand te doen. Door
acceptatie van de offerte verklaart de wederpartij zich uitdrukkelijk
akkoord met deze algemene voorwaarden en doet hij tevens
uitdrukkelijk afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen algemene
voorwaarden.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het
vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Leenen de
wederpartij schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
4. Een door Leenen gedane offerte of aanvaarde opdracht omvat
uitsluitend de daarin beschreven prestaties. In geen geval kunnen van
Leenen meerdere werkzaamheden, diensten en/of leveringen worden
gevorderd, hoe nauw ook die meerdere prestaties verband houden met
die in de offerte of opdracht staan beschreven. Leenen aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van
de opgedragen prestaties.
5. Leenen behoudt zich het recht voor meer prestaties dan zijn
overeengekomen te verrichten en aan de wederpartij in rekening te
brengen, indien deze prestaties in het belang zijn van de wederpartij
en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De wederpartij wordt
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze
aanvullende prestaties.

Artikel III Prijzen, wijzigingen, annuleringen

1. Vergoedingen voor verrichte prestaties geschieden
overeenkomstig de in offerte vermelde prijs of tegen nader schriftelijk
te maken prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden
en/of leveringen worden op basis van nacalculatie aan de wederpartij in
rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijke prijsafspraken zijn
vastgesteld.
2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, advertentie-, reis- en
verblijfkosten en eventuele andere kosten, die Leenen ten behoeve van
de wederpartij maakt en eventuele heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
3. Leenen is te allen tijde gerechtigd om de prijzen aan te passen aan
de wijzigingen in prijsbepalende factoren, opgetreden in het tijdvak
gelegen na het tijdstip van aanvaarding der opdracht en het verrichten
van de prestatie(s).
4. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de
wederpartij en Leenen zijn overeengekomen.
5. Leenen behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of
gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden
dat nakoming in redelijkheid niet van Leenen kan worden verlangd. De
wederpartij heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.

Artikel IV De verplichtingen van Leenen

1. Leenen verbindt zich jegens de wederpartij om haar prestaties te
verrichten overeenkomstig de omschrijving in de offerte of
overeenkomst.
2. Leenen garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk
en in overeenstemming met de daarvoor eventueel geldende
voorschriften. Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de
door de fabriek/leverancier vastgestelde garantiebepalingen. In alle
andere gevallen verstrekt Leenen geen garantie, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
3. Leenen bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht moet
worden uitgevoerd. Leenen verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen
van de wederpartij op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de
opdracht en/of buiten het kader van de opdracht valt.
4. Leenen is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te
besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde
derden, indien dit haars inziens een goede of efficiënte uitvoering van
de opdracht bevordert.
Voornoemde derden en/of onderaannemers is het uitdrukkelijk
verboden zelf rechtstreeks met de wederpartij te contracteren. Mutatis
mutandis is het wederpartij verboden met voornoemde derden en/of
onderaannemers zelf rechtstreeks te contracteren.
5. De verplichtingen van Leenen vervallen:
a. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst of
een deel daarvan niet of niet juist nakomt.
b. Indien de wederpartij werkzaamheden verlangt die afwijken van het
advies van Leenen.
c. Indien door anderen dan door werknemers van Leenen, dan wel
door bedrijven die rechtstreeks in opdracht van Leenen werkzaam zijn,
werkzaamheden aan de opdracht worden uitgevoerd.
6. De aansprakelijkheid voor Leenen uit hoofde van deze
verplichtingen zal in alle gevallen zijn beperkt tot het laagste bedrag
zoals vermeld in artikel XI lid 5 van deze voorwaarden.

Artikel V Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij is verplicht om aan Leenen alle medewerking te
verlenen en informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering
van deze overeenkomst van belang is.
2. Leenen heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten
tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde
verplichtingen heeft voldaan.

Artikel VI Vertrouwelijke informatie/verzending/bewaring

1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen
treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van
vertrouwelijke aard geheim te houden en zorgvuldig te bewaren. Deze
bepaling laat onverlet het recht van Leenen de nieuwe specifieke kennis
en gegevens door de uitvoering van de overeenkomst verkregen te
gebruiken voor zichzelf of ten behoeve van derden.
2. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van goederen
en/of informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de
wederpartij ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens Leenen, de wederpartij of derden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. De wederpartij vrijwaart Leenen voor alle aanspraken van derden
verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in
voorgaande leden bedoelde goederen en/of informatie.

Artikel VII Levering

1. Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn
vrijblijvend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale
leveringsdatum zijn overeengekomen.
2. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Leenen eerst in
nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door Leenen zijn
ontvangen en indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen,
deze vooruitbetaling door Leenen is ontvangen.
3. In geval van te late levering of te late prestatie door Leenen heeft
de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de
betaling te vertragen, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of
grove onachtzaamheid aan de zijde van Leenen.
4. Leenen zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge
van de te late levering, dan wel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde
van de wederpartij of derden.
5. Partijen laten het bepaalde in de artikelen 1301 en 1302 van
Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk buiten toepassing.
6. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere
levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle
rechtsgevolgen van dien.

Artikel VIII Reclames

1. Indien bij niet juiste levering of prestatie door Leenen door de
wederpartij niet binnen 10 dagen wordt gereclameerd, is Leenen niet
meer gehouden aan de bezwaren van de wederpartij tegemoet te
komen en is Leenen gedechargeerd voor het gevoerde beleid, de
verrichte werkzaamheden en geleverde goederen.
2. De betalingsverplichting van de wederpartij wordt niet opgeschort
door een reclame. Ondanks de reclame zal hij gehouden zijn binnen de
overeengekomen betalingstermijn het volledige bedrag van de
overeenkomst te voldoen.

Artikel IX Overmacht

1. Overmacht ontslaat Leenen van haar verplichtingen uit hoofde van
de tussen partijen bestaande overeenkomst.
2. Van overmacht van de zijde van Leenen is sprake indien Leenen na
sluiting van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen
uit de overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen
door onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor
Leenen de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel
bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.
3. In geval van overmacht heeft Leenen het recht de overeenkomst
geheel of ten dele te annuleren, zulks door een schriftelijke
mededelingen de wederpartij, zonder rechtelijke tussenkomst en
zonder dat Leenen terzake van de door de wederpartij geleden schade
tot enige vergoeding is verplicht.
4. Indien Leenen bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Leenen gerechtigd het reeds
geleverde afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel X Betaling

1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke
tarieven van Leenen.
2. Naast een vergoeding voor geleverde goederen en verrichte
werkzaamheden worden reisuren, reiskosten en andere door Leenen
gemaakte kosten (voorschotten) aan de wederpartij in rekening
gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Leenen zal regelmatig aan de wederpartij een declaratie voor de te
verrichten werkzaamheden doen toekomen.
4. Wederpartij is verplicht te betalen binnen 30 dagen na
factuurdatum.
5. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting
uit welke hoofde dan ook. De datum waarop contant wordt betaald, of
de verschuldigde bedragen over de bank- en/of girorekening van
Leenen wordt bijgeschreven, geldt als betalingsdatum.
6. De wederpartij zal ingebreke zijn zonder ingebrekestelling louter
door overschrijding van de in dit artikel genoemde betalingstermijn.
Tengevolge hiervan verbeurt hij een vertragingsrente van 1,5% per
maand, welke rente samengesteld, per maand wordt berekend.
7. Indien de wederpartij ook na schriftelijke aanmaning in gebreke
blijft over te gaan van het verschuldigde bedrag, dan heeft zulks –
onverminderd enig overigens aan Leenen toekomend vorderingsrecht
tot gevolg dat:
a. Alle overige ten name van de wederpartij bij Leenen openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
b. Alle kosten van Leenen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
waaronder incassokosten, discontokosten, bankprovisies ed., om tot de
gehele of gedeeltelijke inning van haar vordering op de wederpartij te
geraken, ten laste van de wederpartij komen.
Ongeacht de werkelijk in verband met de incasso gemaakte kosten zal
de wederpartij in ieder geval aan Leenen verschuldigd zijn 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 500,-. Indien de werkelijke kosten
hoger zijn dan genoemde 15% dan zullen de werkelijke kosten ten laste
van de wederpartij worden gebracht.
8. Betalingen worden in alle gevallen aangewend ter afdoening van de
oudst openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen
vertragingsrente en kosten.
9. Indien de wederpartij het bedrag der declaratie betwist dient hij zijn
bezwaren binnen 10 dagen factuurdatum aan Leenen mede te delen op
straffe van verval van recht van reclame.

Artikel XI Beperking aansprakelijkheid

1. Leenen is nimmer aansprakelijk voor enige door de wederpartij
geleden schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Leenen.
2. Wederpartij vrijwaart Leenen voor alle aansprakelijkheid welke op
Leenen jegens deden zou kunnen rusten met betrekking tot de door
Leenen geleverde prestaties.
3. Wederpartij zal personeelsleden van Leenen of door Leenen
ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
4. Elke aansprakelijkheid van Leenen voor bedrijfsschade of nadere
indirecte schade, zoals o.a. bijvoorbeeld schade wegens gederfde winst,
gemiste besparingen of verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De totale aansprakelijkheid van Leenen is in geen geval hoger dan
een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende 2 bedragen: ? 5.000,=
of het bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding exclusief BTW
voor de te leveren prestatie, voorzover het betrekking heeft op de
prestatie waardoor of in verband waarmede de schade is ontstaan.

Artikel XII Ontbinding

1. Indien de wederpartij naar het oordeel van Leenen niet tijdig of
behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene
voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst
voortvloeiende is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is
van rechtswege ingebreke en zal de overeenkomst ontbonden zijn
zonder rechtelijke tussenkomst, indien naar het oordeel van Leenen
deze wanprestatie een ontbinding rechtvaardigt.
2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde
betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de wederpartij
failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door
beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de bevoegdheid
over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst
ontbonden zijn zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door
Leenen geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.

Artikel XIII Zekerheden

1. Leenen is bevoegd de afgifte van goederen die zij voor de
wederpartij in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich
heeft, op te schorten totdat haar vorderingen terzake van enige
opdracht zijn voldaan.
2. Alle goederen, welke door Leenen onder haar heeft of zal krijgen,
strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, welke Leenen op de
wederpartij heeft.
Bij niet betaling van de vordering geschiedt de verkoop van het
onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of –indien ter zake
overeenstemming bestaat- onderhands.
3. Leenen is gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende zekerheid
te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de
uitvoering of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
4. Alle aan de wederpartijen geleverde zaken blijven het eigendom
van Leenen totdat alle door de wederpartij uit welke hoofde dan ook
verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

Artikel XIV Toepasselijk(e) recht(regels) en bevoegdheid

1. De inhoud van alle vervoersovereenkomsten tussen Leenen en de
wederpartij wordt derhalve door de onderhavige voorwaarden, tevens
bepaald door de Algemene Vervoerscondities 1983 van Transport en
Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Ingeval van strijd tussen de onderhavige voorwaarden en de algemene
vervoerscondities zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
2. De overeenkomsten tussen Leenen en de wederpartij worden
beheerst door Nederlands recht.
3. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde
rechter in de bevestigingsplaats of arrondissement van Leenen in
Nederland, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd.
Leenen heeft echter het recht een geschil met een buitenlandse
wederpartij te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde
rechter.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 284/91.